Công trình: Trạm 110 KV Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp

Năm thực hiện: 2015

Đơn vị: Công Ty Điện Lực Buôn Kuốp.

Phạm vi cung cấp: Máy biến áp 40 MVA/